بور روزِ پدر بِخَر بِخر داری باز
وَر نومِ مو بور روزِ پدر داری باز
بور روز خسر بره که قربونی شُم
از هفته ی پیش در به در داری باز

? ابراهیم اشراقی